សូមស្វាគមន៍នៃការចូលមើលរបស់លោកអ្នកនេះជាការបង្កើតប្លុកដំបូងរបស់ខ្ញុំដូចនេះវាមិនទាន់ពេញលីងល្អទេ​​ my gmail yunvotha10@gmail.com។

Monday, December 2, 2013

ភាពទាក់ទាញ

លោកតាម្នាក់និយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតៈ
- ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួន ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថា ត្រូវតែខិតខំចៀសឱ្យឆ្ងាយភាពទាក់ទាញរបស់ស្រីៗ ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសើច៖
- មិនបាច់ខំទៀតទេ, លោកអ៊ំអាយុជាង ៧០​ហើយ ភាពទាក់ទាញនោះវាចៀសលោកអ៊ំដោយខ្លួនឯង ៕

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ

No comments:

Post a Comment